Aanpassing Privacy beleid PlastIQ vzw n.a.v. 23/05/2018 General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie

PlastIQ vzw . Auguste Reyerslaan 80 . 1030 Brussel info@plastiq.be

PlastIQ respecteert de privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wat is de GDPR?

De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en gelijktrekt. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van persoonsgegevens.

Gegevens die je ons verstrekt

PlastIQ verzamelt enkel gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of in het kader van een opleiding of vacature.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaren van jouw gegevens

PlastIQ bewaart je persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om onze diensten optimaal aan jou te verlenen en de toepasselijke wetgeving na te leven. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar info@plastIQ.be

Beveiliging van jouw gegevens

PlastIQ neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt op cloud systemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Alle gebruikte ICT- systemen zijn GDPR compliant.

Voor de analoge verwerking van persoonsgegevens worden alle papieren dossiers op een centrale afgesloten plaats bewaard met enkel toegang voor de bevoegde personeelsleden. PlastIQ heeft een ‘clean desk policy’ op plaatsen waar derden komen zodat uw gegevens veilig zijn.

Jouw rechten en keuzes

PlastIQ bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. U kan steeds uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen.

  • Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben.
  • Je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren.
  • Je kunt ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken.

Het opvragen, corrigeren of vraag tot wissen van je persoonsgegevens kan door contact op te nemen met info@plastIQ.be

Communicatie nieuwsbrief

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Privacyverklaring PlastIQ vzw

PlastIQ vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

PlastIQ vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van werkzoekenden en andere geïnteresserden met als doel hen beter te kunnen contacteren (o.a. verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. met uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@plastiq.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)